ITA Groene Kades

In opdracht van en in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland is BWZ Ingenieurs gestart met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het buitengewoon groot onderhoud (BGO) aan een aantal zogenaamde groene kades binnen haar beheergebied.

Uit de periodiek door het Hoogheemraadschap van Delfland uit te voeren toetsingen van regionale keringen is gebleken dat een aantal (circa 12) kadetrajecten (polderkades of groene kades), met een omvang van circa 6.700 meter, niet voldoet aan de hoogte. De getoetste kadetrajecten voldoen wel aan de stabiliteitsnormen. Om de kadetrajecten fysiek op hoogte te brengen, of meer concreet het herstellen en inpassen van het leggerprofiel voor de betreffende kadetrajecten in de bestaande woon- en leefomgeving, zijn twee aannemers geselecteerd. Om de aannemers te voorzien van deelopdrachten (deel 2 RAW-bestek, tekeningen en RAW-inschrijfstaat) moeten een aantal voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

De voorbereidende werkzaamheden worden in samenspraak met Delfland uitgevoerd door BWZ Ingenieurs en hebben in grote lijnen betrekking op:

  • diverse conditionerende onderzoeken (archeologie, (water-)bodem, ecologie, NGE’s, kabels en leidingen etc.);
  • het voorbereiden en uitvoeren van bewonersgesprekken;
  • voorlopige ontwerpen (VO);
  • opstellen definitieve ontwerpen (DO);
  • opstellen SSK-ramingen;
  • vervaardigen ontwerpnota’s en verzorgen vergunningsaanvragen;
  • opstellen RAW deel 2 deeloprachten.


Projectnieuws

Edwin
"Nederland mooier maken; dat drijft mij"

Edwin van Mameren

projectleider / adviseur infrastructuur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?