Verkenning Noord-Hollandse Markermeerkust

Deze verkenning richt zich op het versterken van ecosystemen door het creëren en verbeteren van leefgebieden voor vogels en vissen op een zevental locaties langs de Markermeerkust. Samen met de opdrachtgever ontwerpen Witteveen+Bos en BWZ Ingenieurs verschillende locatievarianten. Kosteneffectiviteit speelt daarbij een belangrijke rol om te komen tot een voorkeursalternatief. Het ontwerpproces concentreert zich in twee ontwerpweken waarin de gezamenlijke focus ligt op een intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling. Informatie die bij kan dragen aan het ontwerpproces wordt verzameld door het organiseren van een gebiedsexcursie, een veldexcursie en één op één gesprekken met partners en stakeholders.

In de verkenningsfase werken Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer (SBB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat Midden-Nederland samen. De methodische kennis van Witteveen+Bos en de gebiedskennis en uitvoerings- en kostenexpertise van BWZ Ingenieurs vullen elkaar in deze opdracht goed aan.

Het doel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is de verbetering van waterkwaliteit en versterking van de natuur in de Nederlandse grote wateren. Het PAGW-zoekgebied van deze verkenning betreft zeven kansrijke locaties langs de Markermeerkust tussen Enkhuizen en Amsterdam. Het Markermeer is kwetsbaar door de afgenomen biodiversiteit, ontbrekende paai- en leefgebieden voor vissen en slechte verbindingen.