Werkvelden

Onze projecten laten zich niet altijd in één hokje stoppen. De teamleden van BWZ Ingenieurs kijken voorbij de grenzen van hun werkveld en vullen elkaar aan. Onze kracht ligt in de integrale benadering van jouw vraagstuk.

Water en klimaat

Eind 2022 besloot het kabinet om water en bodem sturend te maken bij ruimtelijke inrichting. Dit vinden wij een goede zet! Water en bodem zijn bepalend in de potenties van onze directe leefomgeving, natuur en agrarisch gebied. Door deze samenhang expliciet mee te nemen in onze adviezen en onze inrichtingsplannen, zijn deze robuust en duurzaam. Ook klimaatadaptatie benaderen we vanuit water en bodem: het speelt een rol in de sortimentskeuze (beplanting), het type infiltratiemaatregel en verwachte klimaatstress. Of het nu gaat om een groene speeltuin, een park of een broedplek met een enorme diversiteit aan watervogels en vissen in combinatie met waterberging: we maken er het beste van als we rekening houden met de randvoorwaarden die water en bodem aan het gebied stellen. Onze ingenieurs zijn daarom zeer vakkundig op de disciplines; (geo)hydrologie, waterbeheer, peilbesluiten, KRW, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.  

Gebiedsinrichting

Ons landschap is voortdurend in ontwikkeling. Al eeuwen wordt onze leefruimte aangepast aan de eisen van de tijd. Een zinvolle bijdrage aan die ontwikkeling leveren is de kern van ons werk. Thema’s als biodiversiteit, landbouw, waterveiligheid, waterkwaliteit, mobiliteit, klimaatverandering, recreatie spelen hierbij allemaal een rol. Dit vraagt om een integrale aanpak van ruimtelijke opgaven. Samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen werken de adviseurs en ingenieurs van BWZ Ingenieurs de projectopgave uit tot een concreet en haalbaar plan waarin uw eisen en wensen tot uitdrukking komen. Van visievorming tot aan de oplevering van een ingericht gebied. Dit doen we in zowel het stedelijk gebied als het landelijk gebied. 

Waterveiligheid

De sterkte en betrouwbaarheid van onze waterkeringen wordt continu gemonitord, getoetst en verbeterd. De klimaatverandering en veranderende inrichting van onze watersystemen daagt ons uit steeds weer passende oplossingen te vinden. We hebben de kennis en expertise in huis om keringen door te rekenen op stabiliteit, om veilige ontwerpen te maken en het hele planproces projectmatig goed te laten verlopen. We werken zowel aan primaire als aan regionale keringen.