Uitvoering en begeleiding

Ook na de aanbesteding blijven wij betrokken bij het project. Bijvoorbeeld als directievoerder of toezichthouder.

De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever op het werk en is daarmee het eerste aanspreekpunt. Onze directievoerders en toezichthouders zijn zeer bekwaam in het toepassen van de RAW-systematiek en hebben ervaring in het managen van geïntegreerde contracten. Wij zijn goed in staat gerealiseerd werk zowel kwalitatief als kwantitatief te beoordelen. We ontzorgen de opdrachtgever bij de veelheid aan procedurele, administratieve, financiële, juridische en communicatieve aspecten rondom een project. Binnen het communicatieproces vormen wij een belangrijke en centrale schakel tussen alle betrokken partijen. 

Onze directievoerders en toezichthouders zijn bekend met diverse wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften, waaronder milieuwetgeving (o.a. wet bodembescherming), flora- en faunawet, arbeidsomstandighedenwet, wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), waterwet en omgevingsverordeningen (o.a. ontgrondingen). 

Bij geïntegreerde contracten ondersteunen wij aannemers onder andere met het voldoen aan de ontwerpvraag via Systems Engineering (SE), inhoudelijke advisering, een projectsecretariaat en de verificatie van projecteisen.