Ontwerp Bloemrijke graslanden Groot Mijdrecht Noord-Oost

Voor de Provincie Utrecht werken wij het bestaande schetsontwerp voor circa 50 hectare aan nieuwe bloemrijke graslanden in Groot Mijdrecht Noordoost uit tot een definitief ontwerp. Ook bereiden we de uitvoering voor.

De bloemrijke graslanden zijn deel van het plan voor nieuwe natuur in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Eerder zijn al drie moerasblokken aangelegd, waarvoor BWZ Ingenieurs de ontwerpen en uitvoeringsvoorbereiding heeft verzorgd en ook de uitvoering buiten heeft begeleid. Samen met de bloemrijke graslanden ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten, zoals lepelaar, purperreiger en roerdomp. Dit sluit mooi aan op het noordelijk gelegen natuurgebied Waverhoek.