Bosrevitalisatie Leenderbos

Net als een groot deel van de Nederlandse natuur heeft het Leenderbos te lijden onder droogte en stikstofdepositie. In het kader van het Landelijk Programma Natuur voert Staatsbosbeheer maatregelen uit ten behoeve van natuurherstel van Natura 2000-gebieden; zo ook in het Leenderbos. Daarom is aan BWZ Ingenieurs gevraagd onderzoek uit te voeren en een ontwerp op te stellen voor revitalisatie van het Leenderbos. BWZ Ingenieurs pakt dit op met haar partners Bosgroep Zuid Nederland, Stichting Bargerveen en Onderzoekscentrum B-WARE.

De bosrevitalisatie omvat:

  • het bijmengen van boomsoorten met goed verteerbaar strooisel, afgestemd op de groeiplaats en het natuurbeheerplan;
  • het duurzaam aanvullen van uitgespoelde mineralen m.b.v. steenmeel;
  • hydrologische herstelmaatregelen om verdroging tegen te gaan en kwelaanvoer te herstellen.

 

Door BWZ Ingenieurs en haar partners wordt onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de bodem, de bosvakken en het (grond)watersysteem. Hieruit volgt een plan met hydrologische maatregelen en advies over eventuele aanplant en het toepassen van steenmeel. Met behulp van werksessies en veldbezoeken halen we aanwezige gebieds- en ecohydrologische kennis op en stemmen we ons hydrologisch maatregelenplan en advies aanplant en steenmeel af met Staatsbosbeheer. Om te komen tot een vergunbaar plan wordt een vergunningenscan binnen de kaders van de Omgevingswet uitgevoerd en worden conditionerende onderzoeken uitgevoerd. Ook worden de hydrologische effecten van het plan in kaart gebracht. Tenslotte worden voor de uitvoering een uitvoeringsplan, tekeningen en een RAW-bestek gemaakt.