Advieswerkzaamheden Gemeente West Betuwe

In de zomer van 2019 is het Water- en rioleringsplan 2019-2023 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In dit plan zijn concrete activiteiten voor de betreffende planperiode benoemd. De afdeling Beleid & Beheer heeft grote opgaven vanuit het Water- en rioleringsplan en ziet zich daarnaast voor de uitdaging geplaatst invulling te geven aan verschillende nieuwe opgaven en innovaties. Inhuur van adviseurs biedt een oplossing.

Vanwege eerdere, positieve samenwerkingservaringen is BWZ Ingenieurs gevraagd de adviseurs Water en Riolering van de gemeente te ontzorgen. Wij sturen de projecten die aan ons worden toevertrouwd zoveel als mogelijk zelfstandig aan, daarbij denkend en handelend vanuit het perspectief en de visie van de gemeente.

Naast kleine adviesvragen vanuit de interne organisatie hebben we de afgelopen maanden energie gezet op twee locaties binnen de gemeente waarvan al langer bekend is dat daar wateroverlast optreedt.

In Gellicum ervaren bewoners wateroverlast bij de Laageindseweg. Een aantal jaar geleden is er door de gemeente een plan opgesteld. Samen met bewoners gaan we kijken of er alsnog uitvoering gegeven gaat worden aan een klimaatrobuuste oplossing om deze overlast te verminderen.

In Waardenburg wordt in de wijk Korte Woerden wateroverlast ervaren. De woonwijk heeft een lage ligging ten opzichte van omliggende wijken en een maaiveldinrichting met veel woonerven. Ook zijn er uitdagingen met de afvoercapaciteit van het rioolstelsel en de bergings- en afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem. Verminderen van de wateroverlast is hier het hoofddoel. Gezien de grote opgave om Nederland in 2050 klimaatrobuust te hebben is het wenselijk om het project integraal op te pakken en het plangebied in één inrichtingsslag functioneel te verbeteren en klimaatadaptief in te richten. Klimaatadaptie gaat immers over meer dan alleen water: het gaat ook over groenbeheer, biodiversiteit, hittestress en het sociale domein. Andere afdelingen (Beheer, Verkeer, Groen, Sociaal domein), maar ook Woonstichting De Kernen en inwoners worden daarom bevraagd op wensen en aandachtspunten voor het plangebied. Zo kunnen in één inrichtingsslag meerdere belangen worden bediend en voorkomen we dat de openbare ruimte in de komende jaren nogmaals op de schop moet.



Projectnieuws

"Vanuit het Noord-Hollandse polder- en waterland heeft de interesse voor bodem en water zich diep geworteld."

Susanne Groot

projectleider / senior adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?