DO EVZ Etten-Leur Lidl

Lidl Nederland GmbH heeft BWZ Ingenieurs gevraagd om hen te assisteren bij de uitbreiding van het distributiecentrum en de aanleg van een ecologische verbindingszonde te Etten-Leur. Op dit moment ondersteunen wij Lidl in het uitwerken van het schetsontwerp tot het definitief ontwerp. Vanwege een voorgaand project in 2015 voor de realisering van de ecologische verbindingszone naast de Kibbelvaart voor Waterschap Brabantse Delta is al veel gebiedskennis aanwezig bij BWZ Ingenieurs.

Lidl wil graag haar capaciteit van het distributiecentrum vergroten. Een logische stap is het verlengen van de bestaande loods en verharding richting het noorden. Om te mogen uitbreiden dient een ecologische verbindingszone (EVZ) en watercompensatie aangelegd te worden. De huidige loop van de Kibbelvaart ligt binnen de beoogde uitbreiding. De loop van de Kibbelvaart wordt aangepast met zo flauw mogelijke oevers en bochten om zoveel mogelijke ecologische waarde alsook waterberging te realiseren.

Door de aanleg van verhard oppervlak waarover zwaar verkeer rijdt, kan hier geen regenwater infiltreren. Watercompensatie voor het nieuwe verhard oppervlak dient plaats te vinden. Zoveel mogelijk water wordt geïnfiltreerd. Om gevoel te krijgen van de infiltratiecapaciteit zijn door ons een watersysteemanalyse alsmede infiltratiemetingen uitgevoerd. Door een externe partij zijn dataloggers geplaatst in de peilbuizen om de grondwaterstand te monitoren.

BWZ Ingenieurs verzorgt het ontwerp van de waterberging, de verplaatsing van de Kibbelvaart en de ecologische verbindingszone. De opgehaalde wensen en eisen van het waterschap, de gemeente en de Lidl zijn afgewogen en waar nodig meegenomen in het ontwerp. BWZ Ingenieurs zal in de komende periode het voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp.

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?