Watersysteemanalyse park Oudegein

In opdracht van de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben wij voor stadspark Oudegein een watersysteemanalyse uitgevoerd volgens de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren. Aanleiding voor het onderzoek is de matige ecologische waterkwaliteit in het park en het regelmatig optreden van kroosoverlast. Gemeente en waterschap willen meer inzicht krijgen in de knelpunten die zich voordoen en de mogelijke maatregelen, waaronder doorspoeling van het watersysteem. 

Voor de watersysteemanalyse hebben wij de huidige waterhuishouding van het park in kaart gebracht en hebben we berekeningen gedaan naar de omvang van de verschillende waterstromen in het park en de huidige nutriëntenbelasting. Ter bepaling van de kritische nutrientenbelasting hebben wij gebruik gemaakt van het programma PCDitch. De conclusie van de watersysteemanalyse is dat ESF 1, de productiviteit van het water, geen probleem lijkt te vormen voor het gebied. Op basis van een quick scan voor de overige ESF’en, is duidelijk geworden dat ESF 3 productiviteit bodem en ESF 7 organische belasting naar verwachting wel een knelpunt vormen. Baggeren en tegengaan van bladval (verwijderen begroeiing langs wateren) zijn daarmee geschikte maatregelen om het functioneren van het watersysteem te verbeteren.