Watergebiedsplan benoorden en bezuiden Wijde Aa

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt in deelgebieden aan de aanpak van de wateropgave. Voor het integrale watergebiedsplan voor deelgebied Benoorden en Bezuiden Wijde Aa heeft BWZ samen met HKV en Bureau Waardenburg de knelpuntenanalyse en variantenrapportage gemaakt. Hierbij zijn actualisering van het peilbesluit, toetsing aan de wateroverlastnormering, hydraulische toetsing van het watersysteem en verbetering van de waterkwaliteit voor de KRW beschouwd. In de knelpuntenrapportage is het functioneren van de huidige waterhuishouding beschreven en beoordeeld, zodat duidelijk is welke knelpunten zich voordoen in het gebied. Dit vormt de basis om voorstellen te doen voor mogelijke inrichtingsmaatregelen en actualisering van het peilbesluit. 

Als onderdeel van de knelpuntenrapportage is onder meer een droogleggingsanalyse uitgevoerd, is een SOBEK model opgesteld voor hydrologische en hydraulische toetsing van het watersysteem en is een waterkwaliteitsanalyse uitgevoerd op basis van de methodiek van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF). Ook zijn de relevante ruimtelijke kaders en ontwikkelingen in het gebied geïnventariseerd. 

Vervolgens zijn in de variantrapportage maatregelen uitgewerkt om de wateropgave op te lossen, de waterkwaliteit te verbeteren en het watersysteem robuust in te richten. Op basis van een afweging van voor- en nadelen en kosten, is hieruit de voorkeursvariant gekozen.