Natuurontwikkeling Marickenland Deelgebied 1

In opdracht van de provincie Utrecht is BWZ Ingenieurs eind 2020 gestart met ingenieursdiensten voor het maken van een uitvoeringsgereed inrichtingsplan voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik in Marickenland (gemeente De Ronde Venen). Ook een verbetering van de waterhuishouding (berging) is één van de doelen. Het gebied, dat ligt tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, vormt een verbinding tussen de Vinkeveense Plassen/Botshol en de Nieuwkoopse Plassen in het Natuurnetwerk Nederland. In totaal wordt bijna 300 hectare weidegebied omgezet naar moeras, nat schraalland en kruidenrijk grasland. Er wordt hierbij gewerkt in twee deelgebieden.

In deelgebied 1 gaat om een gebied van circa 135 hectare, waarvan het eigendom bij Staatsbosbeheer ligt. In 2018 werd voor dit gebied, samen met belanghebbenden, een schetsontwerp opgesteld. De opgave is nu om dit schetsontwerp, afgestemd op nieuw verkregen inzichten, stapsgewijs uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO), een Definitief Ontwerp (DO) en een RAW-bestek. Ter voorbereiding op en ondersteuning van de planvorming zijn diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd, waaronder archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek, bodemonderzoek, onderzoek naar CE (Conventionele Explosieven conform de WSCS-OCE) en een inventarisatie van de kabels en leidingen.

Met de inrichting van deelgebied 1 van Marickenland wordt gestreefd naar herstel en versterking van de biodiversiteit met optimale natuurkwaliteit ook voor de ruime omgeving van het gebied. Prioriteit ligt bij de realisatie van het beheertype moeras (minimaal 50% van het areaal). In samenhang met de natuurontwikkeling liggen er ook belangrijke opgaves voor inpassing van recreatief medegebruik en het realiseren van extra waterberging. Voor een deel van het gebied is voorzien in inpassing van een pilot lisdoddeteelt.

Specifieke aandachtspunten bij de herinrichting van het gebied zijn inpassing van de WRK-leiding, het voorkomen van wateroverlast en het afstemmen van de inrichting op de toekomstige realisatie van deelgebied 2 van Marickenland.

 

 Projectnieuws

"Door de omvang van het bedrijf ben ik ook inhoudelijk in de rol van procesmanager of projectleider actief; dat is een bewuste keuze"

Harry Zwart

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?