Natuurontwikkeling Marickenland Deelgebied 1

Ten westen van Vinkeveen ontwikkelt de Provincie Utrecht samen het natuur- en recreatiegebied Marickenland. Het gebied, dat ligt tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, vormt een verbinding tussen de Vinkeveense Plassen/Botshol en de Nieuwkoopse Plassen in het Natuurnetwerk Nederland. Marickenland ligt in het zuidoostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht. Het natuurgebied bestaat uit meerdere delen, waarvan het oostelijke deel (Deelgebied 1) eerst gerealiseerd kan worden. BWZ Ingenieurs heeft een ontwerp opgesteld voor de moerasnatuur, natuurlijke graslanden en het bijbehorende watersysteem. Behalve natuur komen er in het gebied recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogeluitkijkpunten. 

 

In 2018 werd voor dit gebied, samen met belanghebbenden, een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp werkten wij, samen met de provincie, de beheerder Staatsbosbeheer, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, de gemeente De Ronde Venen en een klankborgroep van bewoners stapsgewijs uit tot een Definitief Ontwerp (DO). In 2023 ronden wij een het RAW-bestek af en vragen de benodigde vergunningen aan om de uitvoering te kunnen starten. Als onderdeel van de planvorming coördineerden wij alle benodigde  conditionerende onderzoeken zoals archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek, bodemonderzoek, onderzoek naar omgesprongen explosieven en een inventarisatie van de kabels en leidingen. Bij iedere ontwerpfase stelden wij een kostenraming (SSK) op en we schreven een beheerplan, waarbij ook kosten zijn geraamd.