Natuurherstelmaatregelen De Bruuk

De kwetsbare natuur in Natura 2000-gebied De Bruuk heeft een belangrijke boost gekregen! Door een aantal belangrijke ingrepen is het nu beter bestand tegen invloeden van verdroging, verzuring en de depositie van stikstof. BWZ Ingenieurs droeg afgelopen jaren bij aan dit project van de Provincie Gelderland en is trots op het bereikte resultaat!

"Het botanisch bijzondere moerasgebied behoort tot één van de meest waardevolle natuurgebieden van West-Europa. We opereerden hier dan ook in de eredivisie van het natuurherstel in Nederland!"

Jochem Bongers
Adviseur Natuur- en Landschapstechniek

De voeding van kalk- en dus basenrijk kwelwater in het maaiveld is van levensbelang voor het herstellen en uitbreiden van de vochtige schraalgraslanden (o.a. blauwgraslanden). Ingrepen uit het verleden zorgden voor een versnelde afvoer van dit waardevolle kwelwater. Door de uitgevoerde herstelmaatregelen kan dit water weer langer worden vastgehouden.

De specifieke abiotische omstandigheden in dit door stuwwallen omgeven gebied, vragen om deskundigheid op het vlak van natuurtechniek, geotechniek en (geo)hydrologie. Voor BWZ Ingenieurs een prachtige opgave, die uitstekend past binnen de expertise van onze adviseurs!

 

De natuurherstelmaatregelen betroffen het belemen van watergangen, peilopzet en omleggen van watergangen. Ook is het gebied vergroot, door natuurtechnische inrichting van 9 ha omliggend terrein. BWZ Ingenieurs verzorgde hiervoor het VO, DO, bestek en de directievoering. Onderdelen van de opgave betroffen o.a. zettingsberekeningen en variantenstudies, maar ook de nauwe afstemming met belanghebbenden, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Zo zijn bij 25 omliggende eigenaren met succes mitigerende maatregelen uitgevoerd.

Het landelijk gebied blijft altijd in ontwikkeling, zo ook de omgeving van De Bruuk. Op dit moment is BWZ Ingenieurs als adviseur betrokken bij ontwikkeling van twee langs het natuurgebied gelegen percelen (totaal 4 ha), die behoren tot het Geldersch Natuurnetwerk (GNN). Zo wordt de kwetsbare natuur in De Bruuk steeds beter bestand tegen schadelijke invloeden en wordt onherstelbare schade voorkomen.