Maatregelen moerasvogels Oostelijke Vechtplassen

Het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen is belangrijk voor moerasvogels. Om het leefgebied van deze vogelsoorten te versterken en uit te breiden, heeft BWZ Ingenieurs met Ecoresult, ontwerpen gemaakt voor acht deelgebieden, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het resultaat is een beeldende rapportage die de ontwerpen toelicht en beschrijft welke onderzoeken en verdere uitwerking nodig zijn. Benodigde maatregelen en kansen waren al bekend, maar nog niet concreet. Door onze uitvoeringsgerichte en gedetailleerde aanpak is voor het behalen van Natura 2000 doelen een grote stap gezet.  

  

Wij werkten nauw samen met een deskundigen van Natuurmonumenten en Waternet en moerasvogelonderzoeker Jan van der Winden. Stakeholders en geïnteresseerde betrokken wij in online ontwerpsessies, omdat door de coronaregels geen bijeenkomsten mogelijk waren. Bij de start van dit project was het doel om definitieve ontwerpen op te stellen. Tijdens het ontwerpproces kwamen in enkele gebieden echter zaken naar voren die meer onderzoek en uitwerking vragen. Een voorbeeld is het ontwikkelen van sterk waterriet. Technische ingrepen om dit mogelijk te maken staan op gespannen voet met waterkwaliteitsdoelen. Een ander voorbeeld is de gewenste openheid, waarvoor in de slecht toegankelijke moerasgebieden met eilanden lastig en kostbaar beheer nodig is. Voor dit beheer is in Ankeveen een pilot uitgewerkt om ervaring op te doen, voordat grootschalig wordt ingegrepen. 

  

Alle ontwerpen zijn technisch en beeldend uitgewerkt. Wij stelden een kostenraming (SSK) op, adviseerden over vergunningen en vervolgstappen en onderbouwden het bereik van Natura 2000 doelen. Op basis van ons rapport blijken de maatregelen in Ankeveen, Kortenhoef West, de Loenderveense Plas en de Loosdrechtse Plassen het meest kansrijk. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft daarom in oktober 2021, op basis van onze plannen, het startsein gegeven voor verdere planuitwerking en werkvoorbereiding in deze gebieden.