Maatregelen moerasvogels Oostelijke Vechtplassen

Het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen is één van de belangrijkste gebieden voor enkele kwetsbare moerasvogelsoorten. Als sluitstuk van de verkenningsfase voor de realisatie van maatregelen om het leefgebied voor deze soorten te versterken en uit te breiden heeft BWZ Ingenieurs samen met Ecoresult, in opdracht van de Provincie Noord-Holland ontwerpen gemaakt voor acht deelgebieden. Eerder in de verkenning vastgestelde kansrijke maatregelen zijn door ons uitgewerkt, ruimtelijk ingepast en verbeeld. Het resultaat van dit project is een uitgebreide, beeldende rapportage. Deze rapportage bevat acht ontwerpen die gezien worden als kansrijke oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Ook is aangegeven welke onderzoeken en aandachtspunten relevant zijn voor de verdere uitwerking. De gebieden waarin de maatregelen zijn uitgewerkt zijn Hollands Ankeveen, Stichts Ankeveen, Kortenhoef West, Loenderveense Plas, Loosdrechtse Plassen, Stille Plas, Polder Achteraf en Weersloot. De doelsoorten van de maatregelen zijn de roerdomp, woudaap, purperreiger, porseleinhoen, grote karekiet en zwarte stern.

In het project hebben wij nauw samengewerkt met een Werkgroep Ecologie met deskundigen van Natuurmonumenten en Waternet en moerasvogelonderzoeker Jan van der Winden. Daarnaast waren sessies met stakeholders en geïnteresseerde en betrokken bewoners onderdeel van het ontwerpproces. Deze sessies hebben wij vanwege de coronaregels online verzorgd met behulp van MS Teams en een online whiteboard (MIRO). Aanvankelijk was het doel om in dit project definitieve ontwerpen op te stellen. Tijdens het ontwerpproces kwamen in enkele gebieden echter zaken naar voren die meer onderzoek en uitwerking vragen. Een sprekend voorbeeld is het ontwikkelen van sterk waterriet. De technische keuzes om dit mogelijk te maken staan soms op gespannen voet met andere natuur- en waterkwaliteitsdoelen. Een ander voorbeeld is de gewenste openheid, wat in de slecht toegankelijke moerasgebieden complex en kostbaar beheer oplevert. Hiervoor zijn in Ankeveen verschillende maatregelen als pilot opgenomen in het ontwerp.

Om de maatregelen te verbeelden hebben wij maatvaste schetsontwerpen opgesteld, zowel technisch als met beeldende kaarten en principeprofielen. In de rapportage zijn per deelgebied de benodigde aanvullende onderzoeken en nader te maken afspraken benoemd. Voor de ontwerpen hebben wij een SSK-raming opgesteld, de vergunbaarheid van de maatregelen beoordeeld en het doelbereik onderbouwd. Op basis van ons rapport blijken de ontworpen maatregelen voor moerasvogels in Stichts Ankeveen, het centrale deel van Hollands Ankeveen West, Kortenhoef west, Loenderveense Plas en/of Loosdrechtse Plassen het meest kansrijk. De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft daarom in oktober 2021 het startsein gegeven voor een planuitwerking van maatregelen in deze gebieden.

 

 Projectnieuws

Jacco
"In dit werk kun je een zinvolle bijdrage leveren aan een mooie en goed ingerichte ruimte"

Jacco van der Linden

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?