Klimaatstresstest Gemeente Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht heeft BWZ Ingenieurs opdracht gegeven de bestaande regionale stresstest aan te vullen en te verfijnen. Deze klimaatstresstest voor Sliedrecht behandelt de eerste en deels de tweede stap van de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: ‘Kwetsbaarheid in beeld brengen’ en ‘Risicodialoog uitvoeren’. Hoe kwetsbaar is het stedelijk gebied van Sliedrecht en het buitengebied voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Inzicht hierin is de basis voor ruimtelijke adaptatie. Op basis van deze klimaatstresstest en de gevoerde risicodialoog met betrokken partijen kan een strategie worden opgesteld, met afspraken over samenwerking en maatregelen in een uitvoeringsagenda. 

We hebben ingezet op innovatieve werkwijzen om bestaande kaarten te verbeteren aan de lokale situatie op kaart en in de praktijk. Dit deden we via een enquête, online GIS-omgeving, veldbezoek inclusief het opnemen van vlogs en werksessies met betrokken partijen. Zo is informatie opgehaald en gedeeld. De gevoeligheden voor klimaatverandering, kwetsbare locaties en knelpunten zijn concreet in beeld gebracht. Vanuit de praktijk blijken de klimaatthema’s wateroverlast en hitte in meerdere wijken knelpunten op te leveren. Daarop volgt droogte, met knelpunten in een beperkter gebied. Deze knelpunten zijn potentieel ernstig (kostbaar), omdat het bodemdaling en funderingsschade betreft. Waterveiligheid levert in de praktijk geen knelpunten op.  

De knelpunten zijn ingedeeld naar de negen sectoren uit de Nationale Adaptatie Strategie. Dit geeft handvatten voor maatregelen en laat zien waar nog kennislacunes zitten.