Inrichting- en beheerplan Peereboom Opperwoud De Nes (PON)

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt BWZ Ingenieurs in 2022 aan het opstellen van een inrichtings- en beheerplan voor het gebied Peereboom, Opperwoud en de Nes in het gebied Waterland-Oost.

De provincie Noord-Holland heeft begin 2022 een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied. De nadruk ligt daarbij op versterking van de natuurwaarden in het gebied, waarbij ook nadrukkelijk een rol voor agrariërs, onder andere in de vorm van agrarisch natuurbeheer, weggelegd is. Samen met eigenaren en pachters in het gebied stelt de provincie een inrichtings- en beheerplan op. Daarbij wordt zowel op perceel- als op gebiedsniveau gekeken. Het uiteindelijke inrichtings- en beheerplan moet ook draagvlak vinden bij andere betrokkenen, zoals gemeente, omwonenden en recreanten.

Naast het inrichting- en beheerplan heeft BWZ een drietal onderzoeken begeleid voor de aanleg van een vislift tussen de deelgebieden Peereboom en De Nes. Onder onze begeleiding zijn uitgevoerd:

  • quickscan flora en fauna naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten
  • veldonderzoek naar kabels en leidingen door middel van 3D-radar, 900 MHz radar en radiodetectie
  • geotechnisch veldonderzoek ten behoeve van de fundering van de vispassage

Dit project is gegund met CO2-gunningsvoordeel.