Inrichting Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Tijdens deze prachtige nazomer mogen wij voor Natuurmonumenten het gebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht inrichten. Hierbij is ook de Provincie Zuid-Holland betrokken.

Dit project bestaat uit het inrichten van percelen tot natuur. De nieuwe inrichting heeft als doel om vochtig weidevogelgrasland en nat schraalland te creëren. BWZ Ingenieurs is betrokken bij het hele traject van ontwerp, besteksvoorbereiding en bestek, tot de directievoering en het toezicht houden.

Op de percelen plaggen we de bovenlaag, graven we watergangen en leggen we natuurvriendelijke oevers, duikers en dammen aan. Ook realiseren we groene paden zodat de natuur toegankelijk is en goed kan worden onderhouden. Tijdens deze processen werken we met een gesloten grondbalans, dit houdt in dat alle grond ter plekke wordt verwerkt.

Nadat deze werkzaamheden zijn gerealiseerd kan het waterpeil worden verhoogd. Hiermee wordt het gebied in verbinding gezet met de naastliggende natuur. Het totale natuurgebied wordt daarmee 80 ha groot.

Er speelt momenteel veel in de wereld en dat maakt het een bijzonder uitdagende periode om natuur te realiseren. Een goede samenwerking tussen aannemer, directie en opdrachtgever is essentieel en maakt de uitvoering succesvol.