Herstelmaatregelen Natura 2000 Nieuwe Zuiderlingedijk

BWZ Ingenieurs gaat in opdracht van en in samenwerking met de provincie Gelderland en het waterschap Rivierenland de herstelmaatregelen Natura 2000 Nieuwe Zuiderlingedijk technisch uitwerken tot een RAW-bestek en tot uitvoering brengen.

Het gebied van de Nieuwe Zuiderlingedijk valt sinds 2004 onder de Europese bescherming van Natura 2000. In het gebied is de Natuurbeschermingswet van toepassing. In 2013 is het gebied definitief aangewezen als Natura 2000 gebied en zijn begrenzingen en instandhoudingsdoelen vastgelegd. Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid genomen voor uitvoering van het beheerplan. Als onderdeel van de programmatische aanpak stikstof (PAS) moeten de hierin opgenomen herstelmaatregelen uiterlijk in juni 2021 gereed zijn. De uitvoering van de herstelmaatregelen is een verantwoordelijkheid voor zowel provincie als waterschappen. De provincie Gelderland staat aan de lat om randvoorwaarden te scheppen zodat waterschap Rivierenland de herstelmaatregelen uiterlijk in 2021 uitgevoerd kan hebben.

Onderdeel van onze werkzaamheden is onder meer het verzorgen van diverse conditionerende onderzoeken (geotechnisch, kabels en leidingen, landmeetkundige opnamen etc.), het opstellen van een voorlopig- en definitief ontwerp voor de bufferzone, een waterberging en de natuurinrichting, het aanvragen van vergunningen waaronder projectplan Waterwet en omgevingsvergunning en het opstellen van een RAW-bestek inclusief grondbalans en kostenraming. Ook de uitvoeringsbegeleiding (directie en toezicht) wordt door BWZ Ingenieurs verzorgd. Zorgvuldige (gebieds-)communicatie is in het hele planproces van groot belang.Projectnieuws

"Het leukst is het om projecten van het begin tot het eind mee te maken. Je ziet dan het resultaat van je werk."

Joeri van Mourik

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?