Herstelmaatregelen Natura 2000 Nieuwe Zuiderlingedijk

In de zomer van 2022 is de uitvoering gestart van de herstelmaatregelen Natura 2000 Nieuwe Zuiderlingedijk. Het ecologische systeemherstel levert een hydrologische bufferzone op, waardoor de meest waardevolle delen van het gebied het waterpeil kan krijgen dat nodig is om de natuurwaarden te behouden en versterken. BWZ Ingenieurs stelde in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met het Waterschap Rivierenland het ontwerp en het bestek op voor de herinrichting van dit natuurgebied en verzorgt tijdens de aanleg de directievoering en het toezicht.   

 

Het gebied van de Nieuwe Zuiderlingedijk is onderdeel van het Natura 2000 gebied Lingegebied en Diefdijk Zuid. De maatregelen volgen uit het Beheerplan Natura 2000. Om deze maatregelen te vertalen naar een uitvoerbaar, technisch ontwerp verzorgden wij diverse conditionerende onderzoeken (geotechnisch, kabels en leidingen, landmeetkundige opnamen etc.). Daarna stelden wij het ontwerp in twee stappen op (voorlopig en definitief ontwerp). Het ontwerp bevat de waterhuishoudkundige ingrepen voor de bufferzone en een waterberging en natuurtechnische ingrepen voor vegetatieontwikkeling. Wij verzorgden het aanvragen van vergunningen waaronder projectplan Waterwet en omgevingsvergunning en het opstellen van een RAW-bestek inclusief grondbalans en kostenraming. Ten slotte stelden wij het beheerplan op, waarmee de provincie Gelderland zorgt dat een toekomstig beheerder het gebied beheert in overeenstemming met de Natura 2000 doelstellingen. Ook de uitvoeringsbegeleiding (directie en toezicht) wordt door BWZ Ingenieurs verzorgd. In het voorjaar van 2023 wordt het gebied opgeleverd en kan de een bijzonder, afwisselend stukje natuur van het rivierenland tot bloei komen. Zo houden we het leefgebied van diverse  water- en moerasvogels zoals  blauwborsten, purperreigers en bruine kiekendieven, bijzondere vissen en amfibieën dotterbloemen en orchideeën in stand.