Evaluatie en plan van Aanpak verdrogingsbestrijding provincie Utrecht

Hebben de inspanningen van provincie, waterschappen en terreinbeheerders geleid tot het oplossen van verdrogingsproblematiek? Die vraag stelde de Provincie Utrecht aan BWZ Ingenieurs. Voor het antwoord op die vraag voerden wij de Evaluatie Verdrogingsbestrijding uit. Het blijkt dat de aanpak van verdroging in de Utrechtse natuurgebieden een positief effect heeft op de kwaliteit van de natuur. Uit de evaluatie komt ook naar voren dat bij verschillende natuurgebieden nog kansen zijn voor verdere verbetering. Daarvoor hebben wij in 2021/2022 een Plan van Aanpak opgesteld.  

 

Bij de Evaluatie zijn in totaal 41 natuurgebieden onderzocht. Voor ieder natuurgebied hebben wij een factsheet opgesteld, waarin is samengevat wat de natuurdoelen zijn voor de verdrogingsaanpak, wat de knelpunten zijn en welke maatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn. Daarna beoordeelden wij de ecologische en hydrologische situatie en is aangegeven wat de restopgave is. De basis van de evaluatie is de beschikbare gebiedsinformatie van betrokken waterschappen en terreinbeheerders, interviews en een digitale enquête.  

 

Voor het Plan van Aanpak voerden wij gesprekken met alle gebiedspartijen (terreinbeheerders, waterschappen,   drinkwaterbedrijven, de Land- en Tuinbouw Organisatie en natuurorganisaties) op basis van vooraf toegestuurde vragenlijsten. Voor de aanpak van de regionale restopgave adviseren wij aan te haken bij reeds lopende gebiedsprocessen. Voor Natura 2000-gebieden kan de aanpak van verdroging samengaan met het gebiedsproces Stikstof gebiedstafel West of Oost.