Ontwerp Projectplan Waterwet voor Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Voor Waterschap de Dommel en Gemeente Meierijstad is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het Ontwerp Projectplan voor het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode. In dit plan is voorzien in meer ruimte voor de Dommel, met als belangrijk doel de bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen hoogwater. Daarbij is gekozen voor een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom en een klimaatrobuuste inrichting (met onder andere meer bomen en maatregelen tegen verdroging). Er is meerwaarde voor recreatie en voorzieningen voor de gemeente (zoals een ruime parkeerplaats).

Het dagelijks bestuur van het Waterschap heeft een positief besluit genomen over het ontwerp. Dat betekent dat het Ontwerp Projectplan in procedure wordt gebracht. Het dagelijks bestuur heeft ook een positief besluit genomen over de m.e.r.-beoordeling, die aangeeft dat het niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarnaast heeft het college van B&W van de gemeente besloten akkoord te gaan met het ontwerp Bestemmingsplan voor Sportpark De Neul. Dit nodig is om het plan te kunnen realiseren.

Alle stukken liggen ter inzage. Zie https://www.dommel.nl/drogevoeten voor meer informatie.