Meer blauwgraslanden in De Bruuk!

De werkzaamheden in De Bruuk zijn in volle gang. De grootste uitdaging is om het kalkrijke kwelwater zoveel mogelijk vast te houden en ervoor te zorgen dat het niet wordt afgevoerd via de watergangen. Hiervoor worden watergangen beleemd en verondiept. Ook worden hoofdwatergangen direct langs De Bruuk verplaatst, zodat ze een grotere afstand hebben tot het natuurgebied. Bij de herinrichting van de nieuwe watergangen krijgt tevens het omliggende gebied een natuurlijkere inrichting. In totaal wordt hiermee circa 10 ha opnieuw ingericht. Projectleider Jochem Bongers (BWZ Ingenieurs) is mede verantwoordelijk voor de werkzaamheden en is nauw betrokken in de uitvoeringsfase.

De Bruuk is een uiterst waardevol natuurgebied wat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat het gebied tussen stuwwallen ligt, komen er zeer bijzondere en zeldzame plantensoorten voor. Deze plantensoorten groeien op een leemlaag gevoed door het kwelwater, dat veel kalk en ijzer bevat. Deze situatie is uniek in Nederland.

Doordat er vroeger verschillende watergangen door deze leemlaag gegraven zijn, wordt het waardevolle kwelwater onbedoeld snel afgevoerd. Het komt hierdoor niet meer naar boven in de vochtige schraalgraslanden (waaronder blauwgrasland), terwijl dit juist zo belangrijk is voor het voortbestaan daarvan. De werkzaamheden rondom de nieuwe watergang bij de Hogewaldseweg zijn zo goed als klaar (zie foto). De oude watergang is gedempt met klei, zodat deze geen directe afvoerende invloed meer heeft op de direct naastgelegen vochtige schraalgraslanden.

Binnen enkele jaren zullen de nieuw ingerichte delen niet meer te herkennen zijn ten opzichte van de huidige situatie. Door de genomen maatregelen zal de kweldruk in De Bruuk weer gaan toenemen en zal dit zeer zeldzame stukje natuur zich in zijn geheel gaan herstellen. Hiermee blijft dit unieke gebied met zijn uiterst bijzondere flora en fauna behouden voor de toekomst. Daarnaast is het afplaggen van de deklaag ook uitgevoerd, zoals te zien is op de foto. Het resterende werk ligt nu bij de natuur zelf. Dit zal zich binnen ongeveer vijf jaar gaan ontwikkelen tot nieuw vochtig schraalgrasland.  Aan de andere kant van het natuurreservaat De Bruuk wordt de Ashorstersloot zo’n 200 meter naar het westen verplaatst zodat deze geen directe kwel-afvangende werking meer heeft op het natuurgebied. Ook wordt er voor gezorgd dat de Ashorstersloot meer ruimte krijgt en binnen een bereik van 50 m kan gaan meanderen. Het afgraven voor de verplaatsing van de Ashorstersloot is nu in volle gang.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?