Zandmeevoerende wellen nabij Oensel

Tijdens hoogwaterperiodes van de Waal in het voorjaar van 2011 en 2018 ontstonden ter hoogte van Oensel en Hurwenen zandmeevoerende wellen in de nabij gelegen watergang en het achterland. Om de waterveiligheid te kunnen waarborgen is aan BWZ Ingenieurs gevraagd een advies op te stellen voor de aanpak van deze wellen met als doel te komen tot een beheersmaatregel zodat de situatie ook bij hogere waterstanden beheersbaar is.

BWZ Ingenieurs werkt in samenwerking met Waterschap Rivierenland aan een afgewogen en (rekenkundig) gedragen oplossingsrichting. Om hiertoe te komen, worden de volgende tussenproducten opgesteld en afgestemd:

– notitie uitgangspunten en werkwijze;
– analyse van de huidige (geo)hydrologische omstandigheden;
– notitie van de kansrijke alternatieven;
– uitgewerkte multicriteria-analyse;
– notitie en rekenkundige onderbouwing van het voorkeursalternatief;
– ontwerptekening van de oplossingsrichting;
– vergunningencheck i.r.t. de oplossingsrichting.

In maart 2019 dient de rapportage gereed te zijn en zal deze dienen als input voor een uitvoeringsbestek.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?