RKC-onderzoek Stedelijk Waterbeheer

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in de afgelopen jaren met stedelijke waterplannen en de watertoets hard gewerkt aan het stedelijk waterbeheer binnen zijn beheergebied. In opdracht van de Rekenkamercommissie van het waterschap hebben wij onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van dit stedelijk waterbeheer. Naast een terugblik op de bereikte resultaten en de gevolgde werkwijze, heeft het onderzoek ook geresulteerd in aanbevelingen voor de toekomst, rekening houdend met klimaatadaptatie en implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Bij dit evaluatie-onderzoek hebben de volgende onderzoeksvragen centraal gestaan:
• Welke doelen zijn er gesteld en behaald in het stedelijk waterbeheer per deelgebied?
• Welk budget was daarvoor benodigd?
• Is er sprake van afbakening van taken tussen Waterschap Rivierenland en gemeenten per deelgebied?
• Welke informatie ontvangt het Algemeen Bestuur over het stedelijk waterbeheer, welke mogelijkheden zijn er om het beleid en uitgaven (tussentijds) bij te sturen en hoe is dat in de afgelopen bestuursperiode gegaan?
• Welke relevante ontwikkelingen zijn er in het stedelijk waterbeheer en welke uitdagingen en kansen voor het waterschap brengen die met zich mee?

Voor beantwoording van deze vragen is een dossier- en feitenanalyse gedaan en zijn (groeps)interviews gehouden met ambtenaren en bestuurders van zowel waterschap als betrokken gemeenten. Door gebruik te maken van een interactieve, digitale vragenlijst kon bij de groepsinterviews snel inzicht worden verkregen in de standpuntbepaling en kon dit direct worden toegelicht en besproken. De deelnemers hebben deze werkwijze positief ervaren.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het waterschap via accountmanagers een goede samenwerking met gemeenten heeft ontwikkeld. Ook voor de toekomst is een duurzame samenwerking met de gemeenten belangrijk. De vastgestelde maatregelen in de stedelijke waterplannen zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd. Het waterschap gaat aan de slag met de aanbevelingen van het onderzoek.

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?