Waterbergingslocaties Maasdriel

Ontwerpen voor stedelijke waterbergingsopgave Maasdriel

Het klimaat verandert, heftige hoosbuien komen vaker voor. Het watersysteem is hier vaak niet op berekend waardoor water op straat blijft staan en voor overlast in huizen kan zorgen. Om in de kernen Kerkdriel en Hedel meer water te kunnen bergen willen Gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland meer open water aanleggen. Wij zijn gevraagd voor drie locaties een inrichtingsontwerp (definitief ontwerp) op te stellen.

Inrichtingsontwerpen waterbergingslocaties

Wij hebben voor drie locaties een inrichtingsontwerp voor een waterberging gemaakt, namelijk voor de Duitse Weistraat in Kerkdriel en de Gouwakker en Baronieweg in Hedel. Voor alle locaties hebben wij een ontwerp, een toelichtende rapportage en een kostenraming opgesteld en hebben wij diverse conditionerende bureau- en veldonderzoeken laten uitvoeren, zoals voor bodemkwaliteit, ecologie, archeologie en niet-gesprongen explosieven (NGE). Omdat bij de Gouwakker bomen konden worden verplant hebben wij ook een verplantingsonderzoek laten uitvoeren.  

Conditionerende onderzoeken

Uit het archeologisch onderzoek van de Duitse Weistraat blijkt dat hier resten gerelateerd aan het laatmiddeleeuwse kasteel ‘Den Asburgskamp’ kunnen voorkomen. Er is daarom een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid en eventuele behoudenswaardigheid van deze archeologische waarden. Naar aanleiding hiervan is besloten om het ontwerp ongewijzigd uit te voeren. De uitvoering van een deel van het gebied moet onder archeologische begeleiding plaatsvinden.

Ook de locatie Baronieweg kende mogelijk archeologische waarden. Hier is na het bureauonderzoek een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats.

Uit de explosievenkaart van de gemeente Maasdriel blijkt dat de drie locaties verdacht zijn voor het voorkomen van geschutmunitie. Daarom zijn ter plaatse detectieonderzoeken uitgevoerd. Bij de Duitse Weistraat zijn bovendien de verdachte objecten benaderd. Hierbij is een pamplet-mortier gevonden en overgedragen aan de EODD.

Het gehele proces van de conditionerende onderzoeken (bureauonderzoeken, archeologische veldonderzoeken met boringen en proefsleuven en detectie en benadering van NGE), inclusief afstemming met het bevoegd ontzag, is door ons gecoördineerd en begeleid.

Omgevingsparticipatie

De locatie Gouwakker ligt in een woonwijk. Het participatieproces van omwonenden hebben we hier vorm gegeven door samen met Waterschap Rivierenland en de gemeente Maasdriel een bewonersavond te organiseren. De inbreng en wensen van de omwonenden zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp en verwerkt in een schets die vervolgend met de omgeving is gedeeld. Het resultaat is een speels ontwerp dat naast ruimte voor waterberging ook ruimte biedt aan functies als wandelen, de hond uitlaten, ontmoeting en spelen.

 

 

 Projectnieuws

Projecten

Onze diensten

Van vele markten thuis

Een visie nodig op de toekomst van uw gebied? Behoefte aan inzicht in de benodigde vergunningen voor uw project? Of aan een betrouwbare directievoerder die de uitvoering in goede banen leidt? Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector om projecten te realiseren.

Onze ervaren ontwerpers, werkvoorbereiders, hydrologen, groenspecialisten en projectmanagers werken bevlogen aan integrale inrichtingsopgaven. Zij leveren (technische) producten in diverse projectfasen en staan garant voor directe communicatie, efficiënte samenwerking en kwaliteitsproducten.

Levinus
"Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

Levinus Boxhoorn

projectleider / adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?