Verdrogingsbestrijding Allemanskamp

Allemanskamp is een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het gebied grenst aan het dorp Ederveen en ligt in de Gelderse Vallei tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe; een zeer waardevol blauwgraslandgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Door de jaren heen zijn de blauwgraslanden in het gebied versnipperd geraakt én door klimaatverandering kwetsbaar geworden voor verdroging en verzuring. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe én in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland wordt gestreefd naar een uitbreiding en opwaardering van het natuurgebied Allemanskamp.

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 38 ha, waarvan ongeveer 20 ha wordt ingericht voor natuur. Het Allemanskamp wordt gekenmerkt door een voedselarme en kalkrijke bodem. Daarnaast ligt het Allemanskamp in een door kwel gevoed gebied. Dit project draagt bij aan de instandhouding en verbetering van de bestaande natuurwaarden door het treffen van maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de abiotische factoren waardoor de kwelvegetatie toeneemt.  Op deze wijze wordt de ontwikkeling van blauwgraslanden bevorderd, maar zorgen we er ook voor dat omliggende functies zoals landbouw en wonen niet worden verstoord. Dit wordt gedaan door het dempen van watergangen, het omleiden van het water- en bekensysteem, het plaatsen van stuwen en het afgraven van de voedselrijke bodemlaag. Daarnaast worden verschillende mitigerende maatregelen getroffen zoals het planten van een Elzenbroekbos, het aanvullen van bomensingels, het ophangen van uilenkasten en het herstellen van een poel. Dit gebeurt om de fauna te ondersteunen zoals de Steenuil, Franjestaart en verschillende soorten vlinders, libellen en amfibieën.

BWZ Ingenieurs heeft voor dit project het waterbodem en landmeetkundig onderzoek begeleid. Op basis van alle wensen en randvoorwaarden werken wij vervolgens een voorlopig ontwerp (VO), een definitief ontwerp (DO) en een RAW-bestek uit en begeleiden de aanbesteding.

 

 Projectnieuws

Robin
"BWZ Ingenieurs; met gevoel voor natuur, water en de openbare ruimte, maar met name voor elkaar"

Robin Crooij

adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?