Klimaatadaptatie Systeemaanpak Amersfoort

De verandering van het klimaat zorgt ervoor dat in onze leefomgeving aanpassingen moeten plaatsvinden die om kunnen gaan met de toekomstige weersituaties. Deze zogenaamde klimaatadaptatie betreft vooral de thema’s wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte. Klimaatambities zijn gesteld, logische keuzes en eisen om invulling te geven aan klimaatadaptatie blijven uit.

Er zijn verschillende methoden om klimaatadaptatie toe te passen. Een van de methoden is de aanpak door middel van Systems Engineering. Deze aanpak wordt nog weinig of niet toegepast omdat die wordt belemmerd door de vaak sectorale benadering. Het systeemdenken gaat om het overzicht op het geheel te behouden. De terugkoppeling van en de afstemming tussen de verschillende deelsystemen speelt hierbij een belangrijke rol .

De gemeente Amersfoort heeft ambities gesteld voor klimaatadaptatie en in de organisatie wordt op diverse niveaus gewerkt aan het concretiseren van de ambities, doelen en het toepassen van relevante maatregelen. Concreet betekent dit voor Amersfoort dat er nog meer mensen mee gaan doen. Dit willen de overheden faciliteren door de samenhang te bevorderen tussen initiatieven uit de stad en daarbinnen effectief ondersteuning te bieden. Deze rol wordt ingevuld door een kernteam dat sturing geeft op een vijftal thema’s: inzicht in de klimaateffecten, sociaal netwerk, bestuurlijk draagvlak, borging in plannen, en het uitvoeren van werkzaamheden.

Tot op heden worden plannen en vergunningaanvragen veelal thematisch beoordeeld (als subsystemen) door de ambtelijke organisaties door middel van ‘afvinklijsten’. Het cumulatieve effect op het grote systeem (onderlinge samenhang tussen de verschillende functies in het gebied) is complex om in het oog te houden. Het is hierbij niet altijd duidelijk welke effecten dergelijke aanpassingen hebben op gebruiksfuncties, of aan alle eisen en normen wordt voldaan en in welke mate de ambities worden bereikt. Voor de gemeente Amersfoort bestuderen we in een pilot of het systeemdenken met Systems Engineering op het thema klimaatadaptatie is toe te passen.

Onze stagiair Gijs van Schaijk test middels een casus voor een tweetal parkeerterreinen in Amersfoort of de ‘Systems Engineering’ methode kan bijdragen aan het afleiden van oplossingsvrije klimaatadaptatie-eisen. De methode helpt bij de koppeling van ambities uit ambitiedocumenten (strategisch niveau) en operationele systeemeisen die gebruikt worden in de ontwerpfase. Wij maken hierbij gebruik van Relatics software die we ook bij andere projecten toepassen.Projectnieuws

Marcel
"De natuur inspireert mij al van jongs af aan en motiveert mij om te achterhalen hoe onze leefomgeving functioneert"

Marcel van Dorst

senior adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?