Inrichtingsschets Kooijpolder

Ten zuidwesten van Sassenheim ligt, in een veenweidegebied dat wordt gekenmerkt door weidse vergezichten, kades, afwisselend hoog waterpeil en agrarisch gebruik, de Kooipolder. De structuur van het veenweidelandschap is sterk bepaald door de rivieren en veenstromen, de op enige afstand daarvan aangelegde weteringen en andere ontginningsbasissen. Loodrecht daarop staan de (regelmatige) verkavelingspatronen. De historie van de Kooipolder hangt nauw samen met die van de aangrenzende Kagerplassen. Deze gebiedseenheid heeft een bijzondere kwaliteit door de samenhang tussen natuurlijke veenmeren, het unieke patroon van onregelmatig verkavelde veenweidepolders en een groot aantal molens. In tegenstelling tot andere veenweidegebieden in Zuid-Holland zijn de kavels van de Kooipolder niet lang en smal, maar blokvormig. De vorming van het schiereiland waarbinnen een deel van de polder gelegen is gaat terug naar de 16e eeuw of eerder.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een waterbergingsopgave in de Kooipolder. Het Hoogheemraadschap van Rijnland weegt tijdens de voorbereiding van een watergebiedsplan diverse belangen af én onderzoekt de haalbaarheid van diverse scenario’s. BWZ Ingenieurs heeft voor Rijnland een scenario uitgewerkt waarin waterberging in de Kooipolder plaatsvindt. Hierbij was de opdracht om een schetsontwerp te maken waarin de positieve impact op de ecologie en waterkwaliteit zijn geoptimaliseerd. Door ook landschapshistorie als uitgangsput te nemen, heeft BWZ Ingenieurs een landschapsontwerp gemaakt met een logische onderbouwing met wortels in het verleden en ambitie voor de toekomst.

Het ontwerp gaat uit van ruim één hectare water en natuurvriendelijk inrichten om de water- en waterkwaliteitsopgave te realiseren. De detailinvulling van het ontwerp is er specifiek op gericht om de ecologische waarde van het gebied te versterken. Zo ontstaat er een aanzienlijke toename aan -ecologische waardevolle- vochtige gradiënten (circa 3100 m2). Ecologisch kan het ontwerp worden verdeeld in drie landschappelijke eenheden:

1. Weidevogel grasland;
2. Wetland/plas dras;
3. De plas (inclusief ecologische oevers).

De polder heeft een verleden met het aantrekken van watervogels (‘Kooi’ komt van eendenkooi). De voorgestelde inrichting van de plas -en de bijkomende ecologische doelen- sluit hier op aan. De plas zal (net als de eendenkooi) een aantrekkingskracht hebben op watervogels. Op deze manier vormen verleden en toekomst één voortgezet verhaal.Projectnieuws

"Een prachtig startpunt creëren voor nieuwe generaties om in aanraking te komen met natuur en landschap"

Robin Buitendijk

adviseur gebiedsinrichting

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?