Inrichting buitenruimte Kloos Albasserdam

In opdracht van projectontwikkelaar FSD en aannemer SVE Group heeft BWZ Ingenieurs ingenieursdiensten verleend om te komen tot een waterveilig en vergunbaar ontwerp voor project Kloos te Alblasserdam. Ook hebben we opdracht voor het uitwerken van het stedenbouwkundig plan tot definitief ontwerp. Aanleiding hiervoor is de voorgenomen herinrichting van de locatie met als nieuwe bestemming wonen. Op de locatie zijn nu nog bedrijfsloodsen aanwezig. De aanwezige dijk, een primaire waterkering die aan de oostkant langs het plangebied loopt, maakt onderdeel uit van de voorgenomen herinrichting.

Waterkering advies
De huidige situatie is vergeleken met het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp KLOOS. Hierbij hebben wij de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de inpassing op de functie waterkeren vastgelegd. Op basis van de verzamelde informatie is voor de diverse faalmechanismen een beoordeling op hoofdlijnen uitgevoerd van het stedenbouwkundig ontwerp in relatie tot het beleid en de geldende richtlijnen en handreikingen.

Geotechnisch advies ten behoeve van de uitvoering
Met de zettingsanalyses is inzicht verkregen in de te verwachte zettingen tijdens de bouwtijd en restzettingen na oplevering. Dit is onder andere relevant voor het bepalen van het geschikte moment voor de installatie van de funderingspalen. Ook is hiermee inzicht verkregen in de te verwachten zettingssnelheid en daarmee de benodigde bouwtijd.
Een bepalende factor voor effecten van de grondwerkzaamheden op het werk en de omgeving is de horizontale verplaatsingen in de ondergrond. De horizontale verplaatsingen in de ondergrond zijn op basis van modellen op verschillende afstanden van het werk berekend. Hiermee is inzicht verkregen in de mogelijke horizontale belasting op funderingspalen en ook de mogelijke effecten op de binnendijkse bebouwing. Om de zettingen te versnellen en invloed op de omgeving te verkleinen hebben we aanbevolen zettingsversnellende maatregelen in de vorm van verticale drainage toe te passen.

Definitief ontwerp buitenruimte kadepark
Door de opdrachtgever is ons gevraagd het stedenbouwkundig plan uit te werken tot definitief ontwerp (DO). Voor een navolgbaar proces hebben wij eerst een programma van eisen opgesteld waarin verschillende eisen, zoals vanuit het Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van Alblasserdam, zijn opgenomen.
Het DO bestaat uit een overzichtstekening met relevante profielen en details. Daarnaast is een bouwrijp-opleveringstekening opgesteld, die kan worden gebruikt als nul situatie om de hoeveelheden op te bepalen, en daarmee tot een kostenraming te komen.

Projectnieuws

24/03/21
Projectontwikkeling Mercon Kloos Alblasserdam

Op locatie Kloos, aan de oever van de Noord, te Alblasserdam worden woningen aan het water gerealiseerd.
lees meer
Levinus
"Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

Levinus Boxhoorn

projectleider / adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?