Ingenieursdiensten Moergestels Broek

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen de leefgebiedsomstandigheden voor karakteristieke flora en fauna in het Moergestels Broek optimaliseren. Hierbij gaat de aandacht specifiek uit naar weidevogels en in het bijzonder naar de grutto. De graslanden in het zuidelijk deel van het Moergestels Broek worden namelijk gezien als belangrijkste broedgebied voor weidevogels in Noord-Brabant. BWZ Ingenieurs is gevraagd om de voorgenomen inrichtingsmaatregelen verder uit te werken tot een ontwerp en een uitvoeringsgereed contract op te stellen.

Om tot een haalbaar ontwerp te kunnen komen, hebben wij eerst bureauonderzoeken laten uitvoeren naar archeologische waarden, flora en fauna, conventionele explosieven, bodem en kabels en leidingen. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben wij meegenomen in de nadere uitwerking van de inrichtingsmaatregelen. Bijzonder is dat bij het archeologisch onderzoek ondanks de lage archeologische verwachting de aanwezigheid van een kasteelterrein uit de Late Middeleeuwen is ontdekt. In het ontwerp is deze vondst gerespecteerd door deze locatie vrij te houden van graafwerkzaamheden. Het kasteelterrein kan zo in situ worden bewaard voor latere generaties.

Naast een inrichtingskaart en profielen horen ook een grondbalans en kostenraming (SSK-systematiek) bij het ontwerp. Daarnaast hebben wij de benodigde vergunningen in beeld gebracht en aangevraagd en een risicodossier opgesteld. Het goedgekeurde ontwerp wordt dit voorjaar vertaald in een RAW-bestek. Wij ontzorgen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verder door de aanbestedingsprocedure voor hen te begeleiden.

In het najaar van 2019 start de realisatie van het werk. Dan verzorgen wij voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het toezicht en de directievoering tijdens de uitvoering.Projectnieuws

"Door de omvang van het bedrijf ben ik ook inhoudelijk in de rol van procesmanager of projectleider actief; dat is een bewuste keuze"

Harry Zwart

projectleider / directeur

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?