Evaluatie verdrogingsbestrijding provincie Utrecht afgerond!

De aanpak van verdroging in de Utrechtse natuurgebieden heeft een positief effect op de kwaliteit van de natuur. Dit blijkt uit de Evaluatie verdrogingsbestrijding die wij in opdracht van de provincie Utrecht hebben uitgevoerd. In de meeste van de 36 natuurgebieden die wij hebben onderzocht, zijn verbetermaatregelen uitgevoerd of in voorbereiding, waarmee positief wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van verdrogingsgevoelige natuurwaarden. De afspraken uit het convenant verdrogingsbestrijding (2008) en de latere herprioritering van de verdrogingsaanpak (2013) zijn daarmee grotendeels uitgevoerd.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat er bij verschillende natuurgebieden nog kansen zijn voor verdere verbetering. Dit door uitvoering van aanvullende lokale of regionale maatregelen. De provincie gaat samen met gebiedspartners onderzoeken welke aanvullende anti-verdrogingsmaatregelen nog mogelijk en noodzakelijk zijn. Dit moet in 2021 leiden tot een vernieuwd plan van aanpak voor verbetering van de kwaliteit van de Utrechtse natuur. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de aanbevelingen van ons Evaluatierapport. Bij de Evaluatie zijn in totaal 36 natuurgebieden onderzocht. Het gaat om de 31 TOP- en SUBTOP-gebieden die de provincie in 2006 heeft aangewezen en daarnaast om 5 extra natuurgebieden. Voor ieder natuurgebied hebben wij een factsheet opgesteld, waarin is samengevat wat de natuurdoelen zijn voor de verdrogingsaanpak, wat de knelpunten zijn en welke maatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn. Op basis van de verkregen informatie en gegevens, is vervolgens de ecologische en hydrologische situatie beoordeeld en is aangegeven wat de restopgave is. In het hoofdrapport hebben we een overzicht gegeven van het overall beeld van de evaluatie en hebben we conclusies en aanbevelingen geformuleerd aan de hand van de volgende vragen: welke inspanningen zijn gedaan, in hoeverre is de gewenste hydrologie ecologie bereikt, en wat is de restopgave?

Voor uitwerking van de evaluatie hebben wij de beschikbare gebiedsinformatie opgevraagd bij betrokken waterschappen en terreinbeheerders en hebben we interviews gehouden en een digitale enquête uitgevoerd. De hydrologische en ecologische beoordeling van de gebieden is gebaseerd op expert-judgement waarbij gebruik is gemaakt van beschikbare onderzoeksrapportages, DINO-peilbuisgegevens, vegetatie-informatie en kennis van de terreinbeheerders. Voor de TOP-gebieden is  tevens gebruik gemaakt van de peilbuis-regressieanalyses die Alterra-WUR voor deze gebieden heeft uitgevoerd.

Als onderdeel van de evaluatie hebben wij een gezamenlijke expertsessie georganiseerd met deelname van vertegenwoordigers van provincie en betrokken gebiedspartijen. Hierbij zijn de concept-resultaten van de evaluatie besproken, en zijn zienswijzen en ervaringen gedeeld over de verdrogingsaanpak.

 

 Projectnieuws

Rob
"Water is het onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een integrale aanpak, omdat het met ruimtelijke thema's verweven is"

Rob Klaarenbeek

senior adviseur water

LEES MEER

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?