Opening Moerasblok 2 en 3 in Polder Groot Mijdrecht!

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost, is een nieuw 17 hectare groot moeras gerealiseerd. BWZ Ingenieurs heeft de Provincie Utrecht ondersteund bij het tot stand komen van dit prachtige nieuwe natuurgebied. Zo heeft ons bureau het VO, DO en bestek gerealiseerd en hebben wij in de uitvoeringsfase de directievoering verzorgd. Op donderdag 7 maart jl. is het gebied officieel geopend, samen met bewoners, grondeigenaren en pachters uit Groot Mijdrecht-Noordoost, evenals de organisaties Waternet, Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen. Al deze partijen zijn bekenden van ons bureau, waarmee we, gezamenlijk met de Provincie Utrecht, nauw contact onderhouden tijdens de plan- en uitvoeringsfase.

Met de realisatie van Moerasblok 2 en 3 is over een oppervlak van 17 ha een optimale situatie voor de ontwikkeling van moerasnatuur gerealiseerd, met grote mogelijkheden voor de vestiging van moerasvogels en amfibieën. De inrichting van dit gebied sluit aan bij het Pact van Poldertrots, zoals deze door de gebiedspartijen (Natuurmonumenten, gemeente Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bewoners) is afgesloten. Door dit pact van Poldertrots is draagvlak verkregen voor natuurontwikkeling, volgens de versoberde veenribbenvariant, welke door ons is geïmplementeerd in de planuitwerking.

Natuurmonumenten gaat de moerasblokken beheren en daartoe hebben wij dan ook de definitieve ontwerpen afgestemd met de toekomstige beheerder. Zo worden ontwerpdoelstellingen afgestemd met de toekomstige uitvoering van het beheer. Het Waterschap gebruikt het gebied daarnaast voor het realiseren van haar waterveiligheidsopgave. Het nieuwe moerasland vervult dan ook twee functies: het bergen van water en natte natuur voor moerasvogels, amfibieën en insecten. Ten behoeve van het watersysteem zijn stuwen en windwatermolens aangelegd. Ook is er een vissluis gerealiseerd, werkend op zonnecollectoren, welke ervoor zorgt dat vissen gemakkelijk het nieuwe moeras in kunnen zwemmen.
In de moerasblokken ontstaat een variatie van nat en droog, met riet- en grasvegetaties. Tussen de moerassen in komen bloemrijke graslanden, welke allen via beheerroutes zijn ontsloten. De oude slootstructuur is nog steeds zichtbaar. Om regenwater vast te houden ten behoeve van een goede waterkwaliteit, is het watersysteem geïsoleerd van de omgeving. Aan de randen van de moerasblokken liggen sloten die vernatting van aangrenzende percelen beperken. Beide moerasblokken zijn onderling verbonden met een nieuwe landbouwbrug.

We zijn als BWZ Ingenieurs, samen met onze opdrachtgever en diens partners, trots op het behaalde resultaat!

 

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?