UITVOERING

Nadat een werk is aanbesteed wordt vaak een directie aangesteld die het werk begeleidt. De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever op het werk en is daarmee het eerste aanspreekpunt. Onze directievoerders en toezichthouders zijn zeer bekwaam in het toepassen van de RAW-systematiek.

Wij zijn goed in staat gerealiseerd werk zowel kwalitatief als kwantitatief te beoordelen. We ontzorgen de opdrachtgever bij de veelheid aan procedurele, administratieve, financiële, juridische en communicatieve aspecten rondom een project. Binnen het communicatieproces vormen wij een belangrijke en centrale schakel tussen alle betrokken partijen.

Onze directievoerders en toezichthouders zijn bekend met diverse wet- en regelgeving rondom het bouwproces, waaronder milieuwetgeving (o.a. wet bodembescherming), flora- en faunawet, arbeidsomstandighedenwet, wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), waterwet en omgevingsverordeningen (o.a. ontgrondingen).

Onze dienstverlening op het gebied van uitvoering:

  • Directievoering
  • Toezicht houden
    Levinus
    "Het resultaat moet een antwoord, oplossing of advies zijn waar de klant mee verder kan én wil. Dat is voor mij de grote uitdaging"

    Levinus Boxhoorn

    projectleider / adviseur water

Benieuwd wat BWZ ingenieurs voor u kan betekenen?