Wachtwoord vergeten?

Watertoets

De watertoets is ingesteld om te waarborgen dat alle waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten waarbij dit relevant is. De resultaten van de watertoets worden vastgelegd in een waterparagraaf bij het ruimtelijk plan.

BWZ Ingenieurs is goed bekend met wat er gevraagd wordt bij een watertoets, en kan deze volledig voor u verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bekeken welke stappen doorlopen moeten worden en welke uitgangspunten daarbij worden aangehouden. Afhankelijk van de omvang van het ruimtelijke plan, en de gevolgen die het plan kan hebben op de waterhuishouding, is het proces en de inhoud van de watertoets meer of minder omvangrijk.

De volgende procedures zijn mogelijk:

  • Geen procedure (geen belang): functiewijziging zonder relevante wateraspecten;
  • Korte procedure: klein plan met weinig relevante wateraspecten;
  • Normale procedure: groot plan met meerdere relevante aspecten.

Wij stemmen onze inzet af op wat er nodig is voor het project. Op basis van onze ervaringskennis en de gebiedsspecifieke omstandigheden adviseren wij over strategie en doeltreffende oplossingen en maatregelen.

Werkzaamheden die wij voor de watertoets kunnen verrichten zijn:

  • beoordeling ruimtelijk plan in relatie tot watertoets;
  • inventarisatie relevant waterbeleid en waterhuishoudkundige randvoorwaarden;
  • uitvoeren proceduretoets op watertoets.nl;
  • opstellen uitgangspuntennotitie;
  • overleg en afstemming met waterbeheerder;
  • opstellen waterparagraaf;
  • advies over verwerken resultaten watertoets tot ruimtelijk plan (aanpassing ontwerp/waterhuishoudkundig plan, compenserende maatregelen).

Bookmark and Share