Wachtwoord vergeten?

Geohydrologie

Het vakgebied van de geohydrologie gaat over de stroming van grondwater in de ondergrond. Inzicht in de eigenschappen en het functioneren van het grondwatersysteem speelt een belangrijke rol bij werkzaamheden in het kader van o.a. Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR), verdrogingsbestrijding, watertoets, watersysteemanalyse en hydrologische effectanalyse. Maar ook bij stedelijke aanpassingen zoals een bouwproject, rioolvervanging of aanleg van een warmte/koude-opslag systeem (WKO) is het vaak essentieel om kennis van bodem en water te bundelen om zo tot een optimale inrichting en uitvoering te komen.

Binnen het vakgebied van de geohydrologie is BWZ Ingenieurs gespecialiseerd in onder meer de volgende werkzaamheden:

Bemalingsadvies (evt. ter onderbouwing van een vergunningaanvraag)

Bij de aanleg van een bouwput of aanleg/vervanging van riolering is vaak een tijdelijke verlaging van het grondwaterniveau noodzakelijk. Dit wordt met een grondwaterbemaling gerealiseerd. Bij het onttrekken van grondwater is deskundigheid en zorgvuldigheid gewenst. Mogelijke risico’s die bij een grondwateronttrekking kunnen optreden zijn bijvoorbeeld het optreden van zetting (verzakking van gebouwen), verrotting van paalfunderingen, verdroging van natuur of het aantrekken van een grondwaterverontreiniging. BWZ Ingenieurs beschikt over de benodigde geohydrologische, geotechnische en uitvoeringstechnische kennis om een bemalingsadvies op te stellen, zodat risico’s kunnen worden voorkomen of beheerst. In het bemalingsadvies wordt ingegaan op het in te richten onttrekkingssysteem, het verwachte onttrekkingsdebiet, het verwachte waterbezwaar en de invloed op de omgeving. In aansluiting hierop kunnen wij ook een melding of vergunningsaanvraag in het kader van de Waterwet verzorgen, een monitorings- en actieplan opstellen of de uitvoering van het werk begeleiden.

Hydrologische modellering

Als er een ruimtelijk beeld moet worden verkregen van de hydrologische effecten van mogelijke maatregelen op het (grond)watersysteem, wordt vaak gebruik gemaakt van een hydrologisch model. BWZ Ingenieurs kan voor u de hydrologische modellering van een project verzorgen, waarbij schaal- en detailniveau afhankelijk zijn van de vraagstelling en het doel van de modellering. Voor de hydrologische modellering maken wij gebruik van het eindige elementenprogramma MicroFEM, maar desgewenst kunnen wij de hydrologische modellering ook in een ander model verzorgen (bijvoorbeeld Modflow, SimGro of Triwaco). De resultaten van de modellering werken wij na een hydrologische effectanalyse uit en lichten wij op inzichtelijke wijze toe in een adviesrapport.

Grondwatermonitoring

Om inzicht te krijgen in het verloop van de grondwaterstand of stijghoogte van het grondwater in de ondergrond, worden vaak peilbuizen geplaatst. BWZ Ingenieurs kan voor u een monitoringplan opstellen, afgestemd op de doelen die hiermee worden beoogd. Ook kunnen wij de uitvoering van dit monitoringplan verzorgen, van aanleg van de peilbuizen tot het uitlezen en de analyse van de meetgegevens en de verwerking tot een advies.

Drainageberekeningen

Bij de aanleg van een drainagesysteem moet worden voldaan aan bepaalde ontwateringsnormen. BWZ Ingenieurs kan voor u de drainageberekeningen uitvoeren voor het  ontwerp van het drainagesysteem. In aansluiting hierop kunnen wij ook het volledige drainageplan voor u uitwerken, inclusief ontwerptekeningen.

Doorlatendheidsmetingen en infiltratieadvies

Bij afkoppelingsprojecten van hemelwater van het rioleringssysteem wordt verdroging van de omgeving tegengegaan en overbelasting van de riolering voorkomen. BWZ Ingenieurs kan u adviseren rondom de aanleg van een infiltratie- of bergingsvoorziening bij een dergelijk project. Denk daarbij aan de dimensionering (waaronder doorrekening van een maatgevende bui) en verder ontwerp (zoals aanlegdiepte) maar ook de bepaling van geohydrologisch relevante parameters zoals doorlatendheid (k-waarde), infiltratiecapaciteit en afstroomcapaciteit van de bodem.

Verlagingslijnen ten gevolge van bemaling


Bookmark and Share