Wachtwoord vergeten?

Directievoering en dagelijks toezicht

Zodra een project in uitvoering komt, wordt veelal een directie aangesteld om het werk te begeleiden. De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever op het werk en is daarmee het eerste aanspreekpunt. De directie voert daarbij de taken uit, zoals deze zijn vastgelegd in de UAV-2012.

Onze directievoerders en toezichthouders zijn zeer bekwaam in het toepassen van de RAW-systematiek. Ze zijn bedreven in het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van gerealiseerd werk. Ze ontzorgen de opdrachtgever bij de veelheid aan procedurele, administratieve, financiële, juridische en communicatieve aspecten rondom een project.

Binnen het communicatieproces zijn ze in staat om een belangrijke centrale schakel te vormen tussen alle betrokken partijen. Naast de aannemer en opdrachtgever zijn dit o.a. omwonenden, aanliggende agrariërs, toekomstige beheerders, participerende partijen, kabel- en leidingbeheerders, handhavers van diverse vergunningverlenende instanties en diverse specialisten.

Door hun ruime kennis van de Grond-, Weg- en Waterbouw kunnen ze een project in de breedte controleren en coördineren. De ruime basiskennis van diverse disciplines stelt hen in staat om constructief samen te werken met ontwerpers, werkvoorbereiders, uitvoerders, ecologen, bodemkundigen, hydrologen, archeologen, constructeurs, geotechnici, verkeerskundigen, etc.

Bij onvoorziene omstandigheden wordt doelgericht en constructief gehandeld. De opdrachtgever wordt geadviseerd over mogelijke oplossingen, de aannemer krijgt een werkomschrijving en meerwerkaanbiedingen worden beoordeeld en waar nodig wordt onderhandeld. Wijzigingen in het werk worden direct afgestemd met de betrokken partijen.

Onze directievoerders en toezichthouders zijn bekend met diverse wet- en regelgeving rondom het bouwproces, waaronder milieuwetgeving (o.a. wet bodembescherming), flora- en faunawet, arbeidsomstandighedenwet, wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), waterwet en omgevingsverordeningen (o.a. ontgrondingen).


Bookmark and Share